SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - Životopis

Meno a priezvisko, tituly :
Doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.

Dátum narodenia :
23. februára 1951Vysokoškolské vzdelanie :

1969 - 1975     Stavebná fakulta SVŠT v Bratislave - odbor architektúra, ukončenie štátnou záverečnou skúškou


Ďalšie vzdelanie a tituly :

2005     STU - Fakulta architektúry, odbor architektura - Textilná architektúra (odovzdanie a obhajoba dizertačnej práce)

2008     STU - Fakulta architektúry, odbor architektura – Membránové konštrukcie, styky, ukončujúce časti, dizajn mechanicky predpätých membrán, (odovzdanie a obhajoba habilitačnej práce)


Prehľad pôsobenia :

1975 - 1987     Štátny projektový ústav obchodu o.z., Bratislava, Leningradská č. 3

1987 - 1990     Štátny projektový a typizačný ústav, Bratislava, Drieňová č. 54

od 1990            Architektonická kancelária, František Kalesný - SUAD Studio, autorizovaný architekt SKA

1992 - 2000     Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry

      - Katedra dejín architektúry a umenia
      - Katedra interiérovej tvorby a designu
      - Katedra konštrukčno technických disciplín

      - externý pedagóg v odbore architektúra urbanizmus


od 2000     Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry

      - Katedra konštrukčno technických disciplín - Ústav konštrukcií v architektúre

      - odborný asistent v odbore architektúra urbanizmus
      - od 2009 docent v odbore architektúra urbanizmus


Členstvá v odborných grémiách :

od 1993            Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

1999 - 2002     Slovenská komora architektov - člen skúšobného senátu