SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - Publikácie
PUBLIKÁCIE


PUBLIKOVANÉ VEDECKÉ PRÁCE SAMOSTATNÉ A KOLEKTÍVNEHO CHARAKTERU

BAHNA, Ján, KALESNÝ, František: Bratislavské pasáže, In: Projekt, revue ZSA.- Roč.: 1983, č.6,

TUŹINSKÝ, Imrich, KALESNÝ, František , IHRINGOVÁ, Agnesa: Súčasné trendy veľkorozponových konštrukcíí. – In: ASB revue stavebníctva architektúry, Roč.: VIII, č.6/ 2001 , s. 8-11
/40%,30%,30%,/

KALESNÝ, František: Textilné membránové štruktúry – In:Stavebnícka ročenka, Roč. 2002 , s. 53-59

KALESNÝ, František:Súčasné trendy textilných membránových stavieb – In: EUROSTAV, Roč.: 8, č.6/ 2002 , s. 28-31

KALESNÝ, František:Textilné membránové stavby – In: STAVBA, Roč.:V, č.10/ 2002, s. 41-45

KALESNÝ, František: Odraz HI–TECH v architektúre membránových štruktúr , - In: EUROSTAV, Roč.:9, č.5/ 2003, s. 24-26

KALESNÝ, František: Present trends of textile tent structures, In: Alfa SPECTRA, Central European Journal of Architecture and Planning FA STU, Roč. 1/2003, s. 70-72


PUBLIKOVANÉ ODBORNÉ ČLÁNKY /RECENZOVANÉ/

KALESNÝ, František: Novotvar v baroku, In:Rekonštrukcie a prestavba budov, medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, Slovenská republika, 12/2003, s 237. Recenzovala: Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., FA STU

KALESNÝ, František: Rekonštrukcia rezidencie veľvyslanca SR v Bukurešti, In:Rekonštrukcie a prestavba budov, medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, Slovenská republika, 12/2003, s 185. Recenzovala: Ing. arch. Eva Vojteková, FA STU

KALESNÝ, František: Membrána v historickopm prostredí, In:Rekonštrukcie a prestavba budov, medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, Slovenská republika, 12/2003, s 209 Recenzoval: Ing. Ladislav Nigerský


PUBLIKOVANÉ ODBORNÉ ČLÁNKY /NERECENZOVANÉ/

KALESNÝ, František, Minárik, Fedor,: Obchodný dom Prior v Prešove, In.: In: Projekt, revue ZSA.- Roč.: 1988, č.6 , s.7-10

KALESNÝ, František, MIHÁLIK, Ľubomír: Rekonštrukcia, dostavba a interiér hradnej vinárne – nár. kultúrnej pamiatky v areáli bratislavského hradu. In: Fórum architektúry, mesačník spolku architektov, Roč.: 1993, č.10, s. 6-7

KALESNÝ, František: Architektúra membránových štruktúr – budúcnosť dnes, In: AL - FA, Architektonické listy FA STU – č. 4/2002, s.15-20

KALESNÝ, František: Priehľadná architektúra - In: Quark, 11/2003, s 34-35

KALESNÝ, František, FERIANC, Dušan: „Vstupný areál Incheby“,-1. ročník študentskej architektonickej súťaže zameraný na membránové konštrukcie, In: Stavba -- mesačník pre stavebníctvo a architektúru, Roč.VII, č.05/2004,ISSN 1335-5406, s.38-42

KALESNÝ, František, FERIANC, Dušan: 1. ročník študentskej architektonickej súťaže zameraný na membránové konštrukcie v architektúre, „Vstupný areál výstaviska Incheba“, In: Fórum architektúry, mesačník spolku architektov Slovenska, č.05/2004, ISSN 1336-0264, s.19-20

KALESNÝ, František: Medzinárodná konferencia – Konštrukcie v súčasnej architektúre, In: Informačné listy FA STU, roč. 13, č. 10, 2006/2007, ISNN 1337 – 2475, s. 7- 8

KALESNÝ, František: Výstava bakalárskych prác 2008, Informačné listy, FA STU, roč. 14, 2007/2008, č.6, s.5

KALESNÝ, František: Cena profesora Jozefa Lacka. In: Informačné listy, FA STU, roč. 15, 2008/2009, č.1 s.6


PREDNÁŠKY, NA VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH / Z TOHO MEDZINÁRODNÝCH

Organizačné zabezpečenie prednášky významných osobností

KALESNÝ, František: zabezpečenie prednášky „Textilná architektúra“, prednášajúci: mm. Francoise Fournier, zástupkyne firmy Ferrari – Francúzsko, 23. 10. 2003


VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY

KALESNÝ, František: „Textilná architektúra“, progresívne trendy v aplikovaní konštrukčných systémov, prednáška v rámci prednášky mm. Francoise Fournier zástupkyne, firmy Ferrari – Francúzsko, 23. 10. 2003

KALESNÝ, František: „Textilná architektúra“, prednáška v rámci cyklu progresívne trendy v aplikovaní konštrukčných systémov, garant Prof.Ing.ImrichTužinský, PhD.,UKA, FA STU, Bratislava, 11.11.2004


PREDNÁŠKY A PRÍSPEVKY NA VEDECKÉ KONFERENCIE A MEDZINÁRODNÉ SEMINÁRE

KALESNÝ, František: Textilná architektúra, In: Globalization and as - symposium progresive construction in architectutre, Dunajská Streda, Slovenská republika 05/2001, s. 45 –48

KALESNÝ, František: Architektúra membránových štruktúr – In: Zastřešení budov, mezinárodní konference, Brno, Česká republika 05/2003, s. 57 -62

KALESNÝ, František: Transparentné fóliové membrány v architektúre - In: Konstrukce a architektura, vedecký seminár s medzinárodnou účasťou ČVUT- FA Praha, Skalský Dvúr, Česká republika , 05/2003

KALESNÝ František, KOLLÁR Jozef, LAVRINČÍKOVÁ Dagmar: Architecture from factory, vedecký seminár s medzinárodnou účasťou, FA STU – Bratislava, 10/2003

KALESNÝ, František: Novotvar v baroku, In: Rekonštrukcie a prestavba budov, medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, Slovenská republika, 12/2003, s 237

KALESNÝ, František: Nové banky v starom, In:Rekonštrukcie a prestavba budov, medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, Slovenská republika, 12/2003, s 153

KALESNÝ, František: Rekonštrukcia rezidencie veľvyslanca SR v Bukurešti, In:Rekonštrukcie a prestavba budov, medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, Slovenská republika, 12/2003, s 185

KALESNÝ, František: Membrána v historickopm prostredí, In: Rekonštrukcie a prestavba budov, medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, Slovenská republika, 12/2003, s 209

KALESNÝ, František: Membrána v historickopm prostredí, In: Zastřešení budov, mezinárodní konference, Brno, Česká republika 03/2004

KALESNÝ, František, FERIANC, Dušan: „Vstupný areál výstaviska Incheba“ 1. ročník študentskej architektonickej súťaže - Membránové konštrukcie v architektúre In: Zborník prednášok z 11.medzinárodnej vedeckej konferencie, ´´Teória a konštrukcie pozemných stavieb, - Stavebný detail- základ kvality a estetiky stavebného diela, sprievodné podujatie medzinárodného stavebného veĺtrhu - CONECO 2004, Dom techniky, ZSVTS Bratislavy s.r.o., Bratislava, 31.03.2004„ S. 90-94, ISBN 80-233, 0496-8

KALESNÝ, František: Nice light and economic, - shortly about tensile membrane structures, In: Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2nd scientific conference,- Progressive construction, STU Bratislava, Fakulta architektúry, Kočovce, 5-6.05.2004, S.60-67, ISBN 80-227-20771

KALESNÝ, František - JURAJ, SZALAY: Áttetszó membrán a szerkezeti rendszerek - Transperent membrane constructions - In: XXIX. Epuletszerezettani konferencia résztvevoi 2004. május 26 -28, Debrecen - Nyregyháza, Hungaria

KALESNÝ, František , FERIANC, Dušan: “Membránová architektúra vo výstavnom areáli“ In: Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3nd scientific conference,- Progressive construction, STU Bratislava, Fakulta architektúry, Kočovce, 4-6.05.2005, S.141-145, ISBN 80-227-2215-4

KALESNÝ, František: „Spôsoby aplikácie pneumatických fóliových systémov“ – Atr of Aplication of pneumatic Foil Systems, In: Zborník prednášok z medzinárodného vedeckého seminára - „Zdravé domy 2005“, Fakulta architektúry VUT v Brne, Brno, Česká republika 23.10.2005, s. 41 –46

KALESNÝ, František: „Veĺkoplošné membránové konštrukcie, horné a dolné body membránových ploch“ In: Zborník prednášok z medzinárodného vedeckého seminára - „Zdravé domy 2006“, Fakulta architektúry VUT v Brne, Brno, Česká republika 16.6.2006, s. 107 –113, ISBN 80 – 214 – 3146 – 6

KALESNÝ, František: “Aplikácie membránových materiálov“, In: Zborník prednášok z medzinárodného odborného a vedecko výskumného semináru- „ Architektonické a technické aspekty zaistenia predpokladov udržateĺného rozvoja v procese prípravy a realizácie výstavby objektov pozemného staviteľstva“, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Kruh u JIlemnice, Česká republika 8. – 9. 6. 2006, s. 50 – 55, ISBN – 80 – 01 – 03560 – 3

KALESNÝ, František: „Membránové konštrukcie – Transparentný a translucentný fasádny plášť„ In: Zborník prednášok zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie „ Konštrukcie v súčasnej architektúre“, STU Bratislava, Fakulta architektúry, Banská Štiavnica 17 – 19.05.2007., s. 126 – 131, ISBN 978-80-227-2777-8

KALESNÝ, František - JURAJ, SZALAY: Reconstruction of Historical Objects in Bucuresti, In:12 th International Conference of Civil Enginering and Architecture ÉPKO 2008, Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania, Sumuleu Cluc, Romania, 12-15.06.2008, ISSN 1843-2123

KALESNÝ, František: Vlastnosti a prednosti membránového staviteľstva pri prestavbách a sanáciách, In: Sborník příspévkú, Stavitelství v architektuře, - The international scientific conference, Fakulta architektúry VUT v Brne, Brno, Česká republika, Lednice 22.-24.05.2008, s. 49-52, ISBN 978-80-214-?


OHLASY

cena – Zväzu slovenských architektov za r. 1985.

BAHNA, Ján, MIHÁLIK, Ľubomír, KALESNÝ, František, ČÍŹEK, Jozef, MINAROVIČ Peter: Združený obchodný dom Ružinov, Bratislava, realizované dielo, 1984, Bratislava

Nová plaváreň, rekonštrukcia hokejového štadióna a dostavba nekomerčných ubytovacích priestorov pre športovcov", Bratislava - Ružinov, verejná anonymná súťaž 2022, 1. cena.

https://www.yimba.sk/clanky/buduca-plavaren-v-ruzinove-pozna-svoju-podobu

https://www.yimba.sk/clanky/len-vzdialeny-sen-plavaren-v-ruzinove-ziskava-kontury-realizacia-je-otazna

https://www.asb.sk/architektura/novy-sportovo-rekreacny-areal-v-ruzinove-je-zatial-hudbou-buducnosti-problemom-su-peniaze

Vertikálny ateliér 2023

Prezentácia charakteristických prác